HANDBOEK LOONHEFFINGEN 2010 PDF

VakTechnisch Adviseur Loonheffingen /auteur Handboek Loonheffingen. Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën. January – Present 9 years. Flexible retirement arrangements in which workers can retire abruptly or gradually at the age of their choice with higher retirement income as a. been signed more recently (December ) and is also reported to start Belastingdienst (), Handboek Loonheffingen

Author: Gugis Tauhn
Country: Ghana
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 1 December 2010
Pages: 359
PDF File Size: 3.83 Mb
ePub File Size: 17.61 Mb
ISBN: 631-7-81171-742-2
Downloads: 15236
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gamuro

Een vergoeding na het jaar van aanschaf van de fiets is onbelast tot maximaal de nog niet verstreken afschrijvingstermijnen, voorzover die niet al eerder zijn vergoed.

Omdat uitsluitend met een fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer vrij vergoed of verstrekt kunnen worden, moet de werkgever overigens wel aannemelijk maken dat de bonnen slechts worden gebruikt voor de aanschaf van met hancboek fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer. Als een fiets ter beschikking wordt gesteld begint dat tijdvak op het moment van de eerste terbeschikkingstelling van de fiets. Vraag Een werkgever en een werknemer komen in juli een regeling loonheffjngen, waarbij de werknemer zich verplicht om een fiets aan te schaffen en te gebruiken loohneffingen meer dan de helft van het aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het kader van het woon-werkverkeer.

Voor hoeveel dagen mag de loonheffihgen dit doen? Als aannemelijk is dat de werknemer de overige maanden voldoende fietst, kan de werkgever wel voor bijvoorbeeld de wintermaanden een trajectkaart verstrekken voor de afstand woning-werk.

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong

Is alles wat al dan niet uit een catalogus in een fietsenspeciaalzaak verkrijgbaar loonhfffingen, per definitie te beschouwen als met een fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer? Kan de werkgever ook uitsluitend met een fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer onbelast vergoeden of verstrekken? Op grond van de fietsregeling kan een werkgever aan een werknemer een voor het woon-werkverkeer te gebruiken fiets hierna kortweg: Kan een vrijwilliger een onbelaste vergoeding ontvangen per fietskilometer?

Bij een ter beschikking gestelde fiets is de catalogusprijs van belang. Vraag Kan een werknemer de aanschafkosten van een fiets voor de inkomstenbelasting in aftrek brengen? De waarde van de fiets in het economische verkeer op het moment van de eigendomsovergang moet tot het loon worden gerekend. Uandboek Is alles wat al dan niet uit een catalogus in een fietsenspeciaalzaak verkrijgbaar is, per definitie te beschouwen als met een fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer?

  ELEMENTARY STATISTICS ALMEDA PDF

Vraag Kan de werkgever onbelast een renteloze lening aan de werknemer verstrekken om hiermee een fiets te kopen? Antwoord Ja, de fietsregeling staat ook open voor gebruikte fietsen. Voor de fietsregeling moet de werknemer gebruik maken van de fiets op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het kader van woon-werkverkeer.

De kostprijs is overigens mede afhankelijk van de BTW-positie waarin de werkgever verkeert. Vraag Wat is een fiets in de zin van de fietsregeling? Terugbetalingen na afloop van dat kalenderjaar kunnen niet in mindering worden gebracht op het loon.

Afschrijvingstermijnen die op een eerder jaar betrekking hebben kunnen onbelast worden vergoed, als de werkgever aannemelijk kan maken dat hij zich uiterlijk in het desbetreffende jaar had verplicht om de kosten in het latere jaar aan de werknemer te vergoeden. Voorts is het toegestaan om dit bedrag tot het loon te rekenen in het laatste loontijdvak van het kalenderjaar waarin de fiets ter beschikking is gesteld of zoveel eerder, en tijdsevenredig, als de werknemer gedurende het desbetreffende jaar uit dienst is getreden.

Antwoord Ja, zelfstandigen bijvoorbeeld komen niet in aanmerking, tenzij ze als pseudo-werknemer kwalificeren door middel van opting-in vgl. Bij die beoordeling moet de werkgever ook de verwachte duur van het fietsgebruik meewegen. Vraag Als de werkgever een fiets ter beschikking stelt, maakt het verschil of hij eigenaar is van de fiets of de fiets least?

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong – Study Smart

Als de werkgever een fiets verstrekt met toepassing van de fietsregeling, kan hij afgezien van een situatie als bedoeld in vraag 15 tegelijkertijd niet de fiscale waarderingsnorm toepassen die geldt voor een NS- of OV-jaarkaart.

De Voorzitter Raad van Bestuur Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen UWV heeft mij meegedeeld dat de inhoud van dit besluit, voor zover relevant, ook van toepassing is voor de premieheffing werknemersverzekeringen.

Dit betekent tevens dat het rentevoordeel alleen onbelast is als de werknemer de fiets voldoende gebruikt voor het woon-werkverkeer zie vraag 1.

Dit betekent dat de fietsregeling meebrengt dat de werknemer in beginsel het kalenderjaar en de twee volgende kalenderjaren de fiets voor het woon-werkverkeer gebruikt, dat wil zeggen het tijdvak waarover de fietsregeling zich uitstrekt zie ook de vragen 1, 10 en 13 van dit fietsbesluit.

Nee, de desbetreffende zaken met inbegrip van diensten moeten in het algemeen of in het individuele geval dienstbaar zijn aan het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer. Ja, een werkgever kan de fietsregeling toepassen als de werknemer een auto van de zaak heeft en hij de afstand woning-werk per fiets aflegt, omdat de auto bij de zaak staat geparkeerd. Vervolgens wordt antwoord gegeven op vragen die vanuit de praktijk zijn gesteld vragen en antwoorden.

  DANIEL KRAUZE CUERVOS PDF

Dat is niet aannemelijk als de werkgever voor het volledige traject een NS- of OV-jaarkaart verstrekt; de fietsregeling kan dan niet worden toegepast. Vraag Moet de werkgever aannemelijk kunnen maken dat de werknemer de fiets gebruikt voor het woon-werkverkeer? Vraag Tot welke bedragen kan een werkgever met een fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer onbelast vergoeden of verstrekken? Een gangbare fietsverzekering kan de volgende dekkingen hzndboek zake van de fiets omvatten: Ja, de werkgever kan onbelast een renteloze lening aan de werknemer verstrekken om hiermee een fiets te kopen.

Als de aanschafkosten van de fiets gaandeweg worden vergoed, begint dat tijdvak bij de eerste deelbetaling. De belangrijkste voorwaarde is dat de werknemer op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het kader van het woon-werkverkeer gebruik maakt van de fiets.

De aanwezigheid van een fietsenstalling. Vraag Een werkgever stelt een fiets ter beschikking aan een loonheffingrn. Zie ook vraag handbosk hierna.

Daarbij geldt het volgende. Antwoord Ja, een werkgever kan de fietsregeling toepassen als de werknemer met de fiets van de woning naar het station rijdt en de overige kilometers van het woon-werkverkeer met de trein aflegt.

Ja, een werkgever kan de fietsregeling toepassen als de werknemer met zijn auto van de zaak naar de rand van de stad rijdt en daarvandaan op de fiets het resterende gedeelte van het traject woning-werk aflegt. Ja, de fietsregeling staat ook open voor gebruikte fietsen. In zoverre ontmoet het geen bezwaar dat een terugbetaling in hetzelfde kalenderjaar als waarin het normbedrag tot het loon wordt gerekend, op dat normbedrag in mindering wordt gebracht.

Antwoord Nee, voor een werknemer komen de aanschafkosten van een fiets onder de Wet op de inkomstenbelasting niet voor aftrek in aanmerking.

Hieronder worden de faciliteiten eerst in algemene zin beschreven faciliteiten in kort bestek.